081-340-0042

เนื้อหาเปิดร้านทอง

วันแรก (อาชีพร้านทองคืออะไร และทำให้ดีได้อย่างไร)

เช้า 9:30 น – 12:00 น

 • 1. การบริหารกิจการร้านทองให้ประสบความสำเร็จ
 • 2. การบริหารสต้อกทอง ราคาทองคำ + พาชมร้านทอง (สถานที่จริง)

บ่าย 13:00 น – 16:00 น

 • 3. หน่วยทอง / น้ำหนักทอง / ราคาทอง / หน่วยความบริสุทธิ์
 • 4. น้ำประสานทองคืออะไร และทำไมคือตัวปัญหาในวงการค้าทอง
 • 5. ความแตกต่างของน้ำหนัก 1 บาททองคำ (ระหว่าง 15.244 กรัม กับ 15.16 กรัม)
 • 6. ส่วนต่างเปอร์เซ็นต์ทอง 5%
 • 7. Night Trade?

การบ้านที่ 1


วันที่สอง (ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก)

เช้า 9:30 น – 12:00 น

 • 1. สูตรทองคำ 15.2
 • 2. สูตรทองคำ 656
 • 3. แยกความแตกต่างระหว่าง 15.2 กับ 65.6

บ่าย 13:00 น – 16:00 น

 • 4. การคำนวนระบบภาษีร้านทอง
 • 5. เข้าฐาน - ทำภารกิจการบ้านที่ 1
 • 6. วิเคราะห์ภารกิจการบ้านที่ 1 (หลังเข้าฐาน)

การบ้านที่ 2


วันที่สาม (เรียนดูทอง)

เช้า 9:30 น – 12:00 น

 • 1. ขั้นตอนการดูทอง
 • 2. ประเภทของทองปลอม ทองยัดไส้ ทองหุ้ม และ ทองวิทยาศาสตร์

บ่าย 13:00 น – 16:00 น

 • 3. ปฏิบัติการดูทอง ใช้ทองจริงในการสอน มีตัวอย่างกว่า 100 ชนิด

การบ้านที่ 3


วันที่สี่ (ยี่ฮ้อทอง และทำอย่างไรถึงจะอยู่กับภาษาที่ 3 ได้)

เช้า 9:30 น – 12:00 น

 • 1. ส.ค.บ
 • 2. ยี่ฮ้อทอง (สอนโดยอาจารย์ที่เขียนอ่านภาษาจีนกลางจากประเทศสิงค์โปร์)
 • 3. ฝึกการใช้กล้องจุลทัศ (Microscope) และกล้องขยาย (Loope)
 • 4. การฝึกดูทองเขียว (ทองเปอร์เซ็นต์ต่ำ)

บ่าย 13:00 น – 16:00 น

 • 4. คัดแยกยี่ฮ้อทอง (ใช้ทองรูปพรรณแท้จากร้านทองประมาณ 2 กิโล ในการฝึกฝน)

การบ้านที่ 4


วันที่ห้า (เผาทอง + คัดแยกประเภท)

เช้า 9:30 น – 12:00 น

 • 1. การแยกประเภททองคำเพื่อนำไปเปลี่ยนที่ร้านส่ง
 • 2. เผาทอง

บ่าย 13:00 น – 16:00 น

 • 3. คัดแยกประเภททอง

การบ้านที่ 5


วันที่หก (วิเคราะห์ตลาดทองคำ)

เช้า 9:30 น – 12:00 น

 • 1. ทัศนศึกษาการทำงานของขายส่ง

อาจารย์ผู้สอน

ดร.สมสิทธิ์ ดวงเอกอนงค์

อาจารย์อานุภาพ มีทองคลัง

เรียนทอง | หลักสูตรทองคำ